Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

Unitatea de învăţământ: Școala cu cls. I-VIII nr. 152 „Uruguay”
Adresa: Strada Virgiliu nr. 40, sect. 1, București

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI,

pentru anul şcolar 2010-2011, finalizat la data de 30.09.2011, de către CEAC, având următoarea componenţă:

1. prof. Michel Theodora – coordonator
2. prof. Ionescu Florența – membru
3. prof. Marin Mariana – membru
4. prof. Dobre Rocsana – reprez. al sindicatului
5. prof. Stănescu Camelia – reprez. al minorităților
6. Creinicean Nadina – reprez. al părinților
7. Viorica Nistoroiu – reprezentant al primăriei

I.CINE SUNTEM?

(Se vor prezenta pe scurt, în maxim 2 pagini, oferta educaţională şi punctele tari referitoare la baza materială, resursele umane, rezultatele învăţării, altele, prin care unitatea de învăţământ asigură servicii educaţionale de calitate).

Școala cu cls. I-VIII nr. 152 ”Uruguay”, din sectorul 1 din București, este o școală situată central, lângă Muzeul Militar Central, într-un cartier din care fac parte Gara de Nord, Spitalul Municipal, Opera Română și două stații de metrou.
În școala noastră se învață limba spaniolă, în regim intensiv, ilustrată și în diversele opționale ale claselor I, a II-a, V-VIII, ceea ce o face atractivă pentru mulți copii din București, care vin mai ales din cartierele Drumul Taberei, Militari, Rahova, Crângași.
Un aspect demn de luat în seama este acela că se învață într-un singur schimb, ore de 50 minute cu pauze de 10, lucru ce face ca programul de instruire să fie în sprijinul copiilor.
Colectivul este format din cadre didactice majoritatea titulare și cu gradele didactice II și I, dornice de perfecționare, finalizând numeroase cursuri de perfecționare în domeniul managementului, T.I.C. sau studii de specialitate în domeniul psihopedagogiei speciale, sociologiei și psihologiei.
Avem parteneriate cu factorii locali: Primăria, Jandarmeria, Poliţia – în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii.
Pentru a oferi elevilor noștri o varietate de activități s-au utilizat corect și nuanțat reglementările prevăzute de programele școlare și s-au realizat următoarele:
– găzduim de câțiva ani Școala de Muzică, copiii putând astfel să studieze după ore un instrument sau să urmeze cursuri de pictură;
– am propus la clasele a III-a și a IV-a opționale TIC, cel de la cls. a IV-a finalizându-se cu înființarea revistei școlii, „Redacția de…Pici”, revistă care a oținut cod ISSN și mențiune pe municipiu la concursul dedicat acestui tip de activitate;
– la clasele a VII-a și a VIII-a s-a propus opțional de istorie, ore care s-au dovedit foarte îndrăgite de elevi;
– participarea elevilor noștri la numeroase concursuri, care s-au soldat cu obșinerea de premii: Evaluare în educație, Cangurul, olimpiade, concursuri de creație lliterară sau artistică etc;
– școala este dotată cu cabinet de informatică conectat la internet și adaptat pentru lecții AEL și perfecționarea sistemului informațional prin achiziția de calculatoare performante;
– o marea realizare este modernul cabinet fonic unde se desfășoară lecțiile de limbi străine;
– dotarea cu table SMART a câtorva săli de clasă și a tuturor laboratoarelor și accesul la internet în toate salile de clasă;
– inaugurarea stației radio;
– sistem de supraveghere video și interfon;
– încălzire separată (prin centrală proprie);
– existența unui semiinternat cu pedagog;
– existența site-ului școlii;
– loc de joacă special amenajat pentru copiii claselor mici;
– existența unui cabinet de consiliere şi orientare;
– cabinet de resurse pentru elevii cu CES (parteneriat cu profesorii de sprijin de la școala specială 10);
– cabinete medicale: general (3 zile pe săpt.) și stomatologic.
– existenţa unor săli de clasă care pot să ne aducă venituri prin închirieri în afara programului școlar;
– colaborarea cu consiliul reprezentanţilor primăriei în vederea descfășurării diferitelor activități;
– parteneriate încheiate cu alte școli din țara și din Europa pe teme de interes mare, datorită derulării unor mobilități Comenius;
– implicarea în multe parteneriate care să ajute la modernizarea procesului de instruire, la scăderea absenteismului și la adaptarea la cerințele societății.
II.
FIŞĂ de AUTOEVALUARE
privind

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (HG 1534/2008)

Se va preciza în dreptul indicatorului (vezi indicaţiile de mai sus), nivelul de îndeplinire:

Nr.crt Indicatori de performanţă Calificativul acordat
DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale
1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) B.
2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ B.
3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă F.B.
4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ F.B.
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. F.B.
6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi EXCELENT
7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului F.B.
8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. F.B.
b)baza materială
9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare EXCELENT
10 Dotarea spaţiilor şcolare EXCELENT
11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare EXCELENT
12 Utilizarea spaţiilor şcolare EXCELENT
13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative EXCELENT
14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare EXCELENT
15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare EXCELENT
16 Utilizarea spaţiilor auxiliare EXCELENT
17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare EXCELENT
18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/centrului de informare şi documentare B.
19 Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare. EXCELENT
20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare F.B.
21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii F.B.
c)resurse umane
22 Managementul personalului didactic şi de conducere F.B.
23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic F.B.
DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a)conţinutul programelor de studiu
24 Definirea şi ptomovarea ofertei educaţionale F.B.
25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii F.B.
26 Proiectarea curriculumul-ui F.B.
27 Realizarea curriculumul-ui B.
b) rezultatele învăţării
28 Evaluarea rezultatelor şcolare B.
29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare) F.B.
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
30 Activitatea ştiinţifică B.
31 Activitatea metodică a cadrelor didactice B.
d) activitatea financiară a organizaţiei
32 Constituirea bugetului şcolii F.B.
33 Execuţia bugetară F.B.
DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională B.
35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii F.B.
36 Dezvoltarea profesională a personalului F.B.
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare F.B.
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării B.
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral F.B.
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale F.B.
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ F.B.
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
42 Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii F.B.
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii F.B.

III.UNDE VREM SĂ AJUNGEM?

(Se vor prezenta în maxim 10 rânduri, direcţiile de dezvoltare pe care unitatea de învăţământ le va aborda)

Direcțiile de dezvoltare pe care le va aborda școala noastră sunt următoarele:

– perfecționarea unui nr. mai mare de cadre didactice în domeniul T.I.C în vederea implementării în lecții a softurilor educaționale;
– scăderea absenteismului cu 5 %;
– îmbunătățirea centrului de informare şi documentare din cadrul bibliotecii;
– program de lucru suplimentar cu elevii care au nevoie de acest lucru;
– program de formare a cadrelor didactice din gimnaziu pentru lucru cu elevii cu C.E.S.
– găsirea unor agenți economici pentru încheierea de parteneriate;
– stabilirea la nivel de catedre a unor criterii unitare de evaluare a elevilor la clasele paralele;

Lasă un răspuns