Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

Analiza SWOT

Analiza SWOT:

 

1. Curriculum

Puncte tari

 • Respectarea planului cadru;
 • Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice ale şcolii;
 • Existenţa schemelor orare conform legislaţiei în vigoare;
 • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluarea naţională, concursuri şcolare si pentru a obtine rezultate mai bune;
 • Predarea intensivă a limbii spaniole.
Puncte slabe

 • Folosirea insuficientă  a echipamentelor moderne;
 • Slaba implicare a profesorilor în proiecte interne şi internaţionale;
 • Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei sau în funcţie de încadrarea profesorilor titulari;
 • Refuzul unor cadre debutante de a respecta metodica;
 • Auxiliare, softuri educaţionale insuficiente.

Oportunităţi

 • Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme de CDŞ;
 • Oferta de formare continuă şi perfecţionare în colaborare cu CCD şi Univ. Bucureşti;
 • Cadre didactice titulare cu statut de mentor;

 

Ameninţări

 • Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ-ului la cerinţele şi solicitările elevilor poate scădea motivaţia pentru învatare precum şi interesul pentru această unitate de invaţământ;
 • Baza materială insuficientă nu permite realizarea tuturor solicitărilor – CDS;
 • Mulţi elevi provin dintr-un mediu defavorizat;
 • Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru problemele propriilor copii, unii părinţi refuzând colaborarea cu profesorul psihopedagog.

 

2. Resurse umane

Puncte tari

 • Personal didactic calificat 100%;
 • Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I si II este de 89%;
 • Înscrierea la grade didactice și desfășurarea de preinspecții și inspecții curente finalizate cu calificativ Foarte bine;
 • Relaţiile interpersonale favorizează, în mare parte, crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ.
 • Există o bună  delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice precum şi o bună coordonare a acestora;
 • Existenţa unor cadre didactice care utilizează calculatorul si softurile educationale in procesul instructiv-educativ;
 • Existenţa profesorilor itineranţi pentru elevii diagnosticati cu CES, ADHD etc.;
 • Cadre didactice autoare de manuale școlare și auxiliare educaționale.

Puncte slabe

 • Procent ridicat de elevi de etnie romă sau provenind din medii sociale  defavorizate;
 • Nivel socio-economic-cultural al familiilor elevilor scazut;
 • Management deficitar la nivelul unor responsabili de catedră.
 • Slaba participare la cursuri de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice de la gimnaziu;
 • Conservatorismul si lipsa de preocupare pentru a obtine calitate a unor cadre didactice şi rezistenţa la schimbare;
 • Slaba motivare a cadrelor didactice având în vedere salariile mici;
 • Superficialitatea, necunoasterea psihologiei copilului şi lipsa de autoritate a unor cadre didactice suplinitoare debutante;
 • Existenta cadrelor pensionate si necalificate la nivel prescolar.

 

Oportunități

 • Varietatea cursurilor de formare și perfecţionareorganizate de CCD, ONG, Universităţi;
 • Întâlniri frecvente cadre didactice – părinţi

Amenințări

 • Statutul social marginalizat al cadrelor didactice;
 • Reducerea numărului de elevi şi a numărului de ore pe discipline a derterminat existenţa unor catedre netitularizabile, fiind ocupate de suplinitori;
 • Scaderea preocuparii unor titulari pentru pregatirea elevilor;
 • Posibilitatea cadrelod didcatice de a se titulariza in scoala si apoi pot sa se detaseze la cerere;
 • Scăderea motivaţiei şi a interesului pentru activităţile profesionale (colaborarea cu părinţii, perfecţionarea, activităţi extracurriculare, confecţionarea de material didactic, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc);
 • Criza de timp a părinţilor, datorită actualei situaţii economice, reduce participarea familiei în viaţa şcolară, cu implicaţii atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor;
 • Migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare.

 

3. Resurse financiare şi materiale

                         Puncte tari                

 • Starea fizică a spațiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzatoare;
 • Reabilitarea localului școlii, înnoirea echipamentelor;
 • Existenţa cabinetelor, laboratoarelor  funcţionale  pentru anumite discipline: fizica, chimie, biologie, istorie-geografie, limbi străine, informatica precum şi a cabinetului de consiliere şcolară;
 • Obtinerea titulaturii de filiala CCD a scolii;
 • Existenţa cabinetelor medical si stomatologic;
 • Existența bibliotecii;
 • Doptarea cu echipamente electronice moderne;
 • Fonduri băneşti extrabugetare (închirieri);

Puncte slabe

 • Lipsa unei săli de sport;
 • Lipsa unei săli de festivități;
 • Nr. insuficient de echipamente electronice;
 • Impartirea scolii in trei locatii aflate la distante mari una de cealalta;
 • Material didactic insuficient.

 

Oportunităţi

 • Descentralizarea şi autonomia instituţională;
 • Existenta fondurilor pentru pregatirea cadrelor didcatice;
 • Dotarea scolii la un nivel superior si posibilitatea de fi folosite laboratorele foarte usor datorita existentei unui singur schimb;

Ameninţări

 • Fonduri insuficiente pentru lucrări de anvergură;
 • Gradul scăzut de implicare al cadrelor didactice şi elevilor în păstrarea resurselor şcolii;

 

 

4. Relaţiile cu comunitatea şi activitatea educativă

                         Puncte tari                

 • Funcționarea semiinternatului
 • Poziția centrală
 • Program într-un singur schimb
 • Organizarea de activitati extraşcolare şi
 • extracurriculare atractive (excursii, vizionări, spectacole, serbări, acţiuni caritabile etc), introduce elevii în mediu  comunitar şi contribuie la socializarea lor;
 • În şcoala s-au desfaşurat programe educaţionale interne si internaţionale:
 • Colaborarea bună cu  reprezentanţii comunitătii locale (Primarie, Consiliul Reprezentativ al părinţilor, Poliţie, Biserică, etc.).

Puncte slabe

 • Imagine neconvingatoare în comunitate;
 • Slabe legături de parteneriat cu firme private și

ONG-uri, puţine activităţi desfaşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor;

 • Activitatea supraîncărcată a coordonatorului de programe şi proiecte educative;
 • Slaba implicare a unor cadre cadrelor didactice în proiecte si activităţi extraşcolare;
 • Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor si
 • cadrelor didactice implicate in proiecte.

 

Oportunităţi

 • Disponibilitatea  şi responsabilitatea unor instituţii de a veni in sprijinul şcolii (Primarie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale);
 • Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta
 • educaţională;

Ameninţări

 • Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a elevilor;

 

 

Lasă un răspuns